ชื่อ เมืองเอก พื้นที่ (km²) ประชากร

1. แขวงอัดตะปือ เมืองสามักคีไซ 10,320 134,000
2. แขวงบ่อแก้ว เมืองห้วยซาย 6,196 169,000
3. แขวงบอลิคำไซ เมืองปากซัน 14,863 244,000
4. แขวงจำปาสัก เมืองปากเซ 15,415 595,000
5. แขวงหัวพัน เมืองซำเหนือ 16,500 340,000
6. แขวงคำม่วน เมืองท่าแขก 16,315 360,000
7. แขวงหลวงน้ำทา เมืองหลวงน้ำทา 9,325 153,000
8. แขวงหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง 16,875 410,000
9. แขวงอุดมไซ เมืองไซ 15,370 280,000
10. แขวงพงสาลี เมืองพงสาลี 16,270 200,000
11. แขวงสาละวัน เมืองสาละวัน 10,691 340,000
12. แขวงสะหวันนะเขด เมืองไกสอน พมวิหาน 21,774 7 31,000
13. นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองจันทะบูลี หรือ เมืองเวียงจันทน์ 3,920 702,000
14. แขวงเวียงจันทน์ เมืองโพนโฮง 15,927 384,000
15. แขวงไซยะบูลี เมืองไซยะบูลี 16,389 386,000
17. แขวงเซกอง เมืองละมาม 7,665 85,000
18. แขวงเชียงขวาง เมืองโพนสะหวัน 15,880 275,000

Advertisements