การเดินทางไปประเทศลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาวระยะทางยาวตามแนวแม่น้ำโขง
สมัยก่อนเราสามารถข้ามแดนได้ตามด่านท่าเรือ

ปัจจุบันเราสามารถเลือกเดินทาง ไปประเทศลาวได้ 3 ทาง

 1. ทางรถ จากกรุงเทพ ไปหนองคาย ข้ามด่าน ที่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งแรก 1st Thai-Lao Friendship Bridgeเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก โดยเชื่อมต่อเทศบาลเมืองหนองคายเข้ากับนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว หรือ ท่านาแล้ง-หนองคาย สะพานแห่งนี้ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2537 ปัจจุบัน สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 ด่านหนองคาย-ท่านาแล้งได้เปิดเดินรถไฟ ระยะทาง 3-5 กิโลเมตร ผ่านสะพาน
  มิตรภาพไทย ลาว-ดงโพสี เปิดให้รถไฟเดินทางวันละ 2 เที่ยว
 2. ทางเรือ จาก ทางเรือเชียงของ ห้วยทราย ตามลำน้ำโขง ผ่านห้วยแบ่ง ไปขึ้นท่าเรือเมืองหลวงพระบาง การเดินทางด้วยเรือ มีแบบ 2 แบบ
  – แบบเรือเร็ว นั่งก่อนเวลา 8 โมงเช้า ด้วยเรือหางยาว จะถึงหลวงพระบางก่อนค่ำ
  – แบบเรือช้าจะออกประมาณ 10 โมงเช้า พักกลางทางที่ ห้วยแบ่ง 1 คืน อีกวันถึงเดินทางต่อไปเมือง หลวงพระบาง
 3. โดยเครื่องบิน มีสายการบิน 2 สายที่บินตรงไปเมือง หลวงพระบาง
  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ มีตารางบินทุกวัน
  – สายการบินลาว

หลวงพระบาง ลาว ประเทศลาว บางกอกแอร์เวย์

Advertisements